Loading...

Εξοικονόμηση ενέργειας με την σωστή εφαρμογή θερμομόνωσης στο κτίριο


Μοιραστείτε το άρθρο...

Από αρχαιοτάτων χρόνων ο άνθρωπος φρόντιζε να εξασφαλίζει για τους χώρους διαμονής και εργασίας του συνθήκες θερμοκρασίας που θα του επιτρέπουν να ζει και να εργάζεται ευχάριστα, δηλαδή δροσιά για το καλοκαίρι και ζέστη για το χειμώνα.

Σήμερα, οι μεν χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες του χειμώνα αντιμετωπίζονται με τοπικά ή κεντρικά συστήματα θέρμανσης, οι δε υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού με μεμονωμένες ή κεντρικές μονάδες κλιματισμού. Και στις δύο περιπτώσεις για την εξασφάλιση συνθηκών άνεσης απαιτείται «ενέργεια», παράμετρος η οποία πολλάκις «λησμονείται» από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών.

Τα κτίρια όπου κυριαρχεί το μέταλλο και το γυαλί, και συνεπώς απαιτούνται πολύπλοκες ενεργοβόρες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, κρίνονται ασύμφορες «ενεργειακά». Η μεγάλη αύξηση του κόστους ενέργειας καθώς και η υπερθέρμανση του πλανήτη, ανάγκασε κυβερνήσεις και επιστήμονες σε όλο τον κόσμο να αναζητήσουν τρόπους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και ανάπτυξης μεθόδων εξοικονόμησής της.

Στην Ελλάδα, κατόπιν ερευνών, βρέθηκε ότι η ενέργεια που καταναλώνεται στα κτήρια αποτελεί το 40% της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Αποδεικνύεται λοιπόν, ο σημαντικός ρόλος της σωστής μόνωσης των κτιρίων για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σε ένα μικρό κτίριο ελεύθερο από παντού, οι απώλειες θερμότητας αναλύονται ως εξής:
• Απώλειες αγωγιμότητας τοίχων 35%
• Απώλειες κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα) και χαραμάδων 25%
• Απώλειες στέγης 25%
• Απώλειες δαπέδου 15%

Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι δύο είναι οι τρόποι για να μειωθούν οι απώλειες θερμότητας στα κτίρια.

Στα νέα κτίρια: Εξαρχής μελέτη τον κτιρίου ούτως ώστε να εξασφαλίζεται το ελάχιστο λειτουργικό κόστος του.
Στα υφιστάμενα κτίρια: Μια σειρά πρόσθετων επεμβάσεων που θα μειώσουν το υφιστάμενο λειτουργικό κόστος.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου στην κατασκευή νέων κτιρίων, θα πρέπει να μελετηθούν τα παρακάτω στοιχεία:

• Το κλίμα της γεωγραφικής περιοχής του κτιρίου.
• Η συγκεκριμένη θέση του κτιρίου, ο προσανατολισμός του και το τοπικό μικροκλίμα.
• Η αρχιτεκτονική μορφή του κτιρίου και η εναρμόνισή του με το φυσικό περιβάλλον.
• Η επιθυμητή θερμοκρασία στους χώρους του κτιρίου.
• Η αναλογία όγκου, σε σχέση με την εξωτερική επιφάνεια.
• Ο αερισμός και ο αέρας των χαραμάδων.
• Η εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης / κλιματισμού.
• Τα τοιχώματα και η θερμομόνωση τους καθώς και άλλων σημείων.

Το τελευταίο στοιχείο, είναι και πολύ σημαντικό από πλευράς βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, και αξίζει να σταθούμε σε αυτό.

Μια καλή θερμομόνωση μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή της σε 5 σημεία στην νέα οικοδομή:

Α. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Μετά τη στεγάνωση των υπογείων τοιχίων (η οποία γίνεται είτε με επαλειφόμενα τσιμεντοειδή είτε με ασφαλτικό γαλάκτωμα) τοποθετούνται πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (συνήθως πάχους 5 εκ.). Οι πλάκες αυτές έχουν υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις και πρακτικά μηδενική απορρόφηση νερού.

Β. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Β1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
Η θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων, που κατά κανόνα κατασκευάζονται από διπλό τούβλο, επιτυγχάνεται με τοποθέτηση εναλλακτικά των κατωτέρω υλικών:
• Εξηλασμένης πολυστερίνης τοιχοποιίας.
• Διογκωμένης πολυστερίνης βαρέως τύπου (άνω των 20 Κg/κυβ.μ.).
• Σκληρών πλακών ορυκτοβάμβακα.
• Σκληρών πλακών υαλοβάμβακα.
• Εμφύσηση ορυκτών ινών 
FIBERFLOW μεταξύ των δύο τοίχων (κυρίως σε υπάρχουσες τοιχοποιίες).

Β2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Τα στοιχεία σκυροδέματος στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου (τοιχία – δοκάρια – υποστυλώματα) αποτελούν σημεία, αφενός σημαντικών θερμικών απωλειών και αφετέρου, κινδύνων συμπύκνωσης υδρατμών με τις γνωστές συνέπειες (υγρασία, μούχλα). Η θερμομόνωση επιτυγχάνεται με εξηλασμένη πολυστερίνη ξυλοτύπων με αυλακώσεις, για να εξασφαλίζεται καλή αγκύρωση με το μπετόν.

Γ. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ / ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ

Γ1. ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ
Στις ξύλινες στέγες τοποθετείται, πάνω από το πέτσωμα, στεγανωτική μεμβράνη και πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης.

Γ2. ΕΠΙΚΛΙΝΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Στην περίπτωση που έχουμε επικλινή πλάκα σκυροδέματος, γίνεται αρχικά στεγάνωση της πλάκας με επάλειψη κάποιου ασφαλτικού γαλακτώματος και στη συνέχεια τοποθετούνται οι πλάκες της εξηλασμένης πολυστερίνης οι οποίες στερεώνονται με πήχες παράλληλα προς την κλίση της στέγης. Πάνω από τις θερμομονωτικές πλάκες τοποθετείται στεγανωτική μεμβράνη.

Δ. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ

Το δώμα είναι το πλέον εκτεθειμένο στοιχείο του κτιρίου. Επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία, τον αέρα, τη βροχή και το χιόνι. Συνεπώς η θερμομόνωση και υγρομόνωση του δώματος θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε μια σειρά από απαιτήσεις όπως:

• Μείωση θερμικών απωλειών κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
• Μείωση υπερθέρμανσης του εσωτερικού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
• Αποφυγή διαφυγής νερού προς το εσωτερικό του κτιρίου.
• Δυνατότητα πρόσβασης.

Δύο είναι πλέον οι δοκιμασμένες κατασκευαστικές λύσεις μόνωσης του δώματος:

Η συμβατική μόνωση και η ανεστραμμένη μόνωση.

Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι στην ανεστραμμένη μόνωση η στεγάνωση γίνεται κάτω από τη θερμομόνωση, ενώ στη συμβατική η στεγάνωση γίνεται πάνω από τη θερμομόνωση.

Η ανεστραμμένη μόνωση παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

• Η στεγάνωση προστατεύεται από την υπεριώδη ακτινοβολία η οποία προκαλεί πρόωρη γήρανση στα ασφαλτικά, πολυμερή ή ελαστομερή μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται.
• Η θερμομόνωση προστατεύει τη στεγάνωση από τις συστολοδιαστολές, λόγω θερμοκρασιακών διαφορών.
• Η στεγάνωση προστατεύεται από τις εξωτερικές μηχανικές καταπονήσεις, φθορές κ.λπ.
• Σε περίπτωση προβλήματος της υγρομόνωσης είναι εύκολος ο εντοπισμός του σημείου της βλάβης και της επισκευή της.
• Στην περίπτωση επέκτασης του κτιρίου καθ’ ύψος, η θερμομόνωση μπορεί να μεταφερθεί στο νέο δώμα.
• Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών γίνεται ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Δ1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

Πάνω στην πλάκα του σκυροδέματος γίνεται επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα. Στη συνέχεια τοποθετούνται πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης οροφής και κατόπιν ελαφρομπετόν ή γαρμπιλομπετόν ρύσεως. Κατόπιν γίνεται επάλειψη με κάποιο επαλειφόμενο υλικό, είτε τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης μαζί με γεωύφασμα προστασίας. Τέλος τοποθετούνται οι πλάκες τελικής κάλυψης τον δώματος.

Δ2. ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

Αφού καθαριστεί η πλάκα τον δώματος γίνεται η στεγάνωση με δύο τρόπους:

Α). Τοποθέτηση πρώτου γεωυφάσματος προστασίας, τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης και μετά και τοποθέτηση και δεύτερου γεωυφάσματος προστασίας.

Β). Επάλειψη με κάποιο επαλειφόμενο υλικό (πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσης). Στη συνέχεια της στεγάνωσης τοποθετούμε πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης τις οποίες προστατεύουμε με περίπου 5 εκ. χαλίκι. Τα τελευταία χρόνια η ανεστραμμένη μόνωση έχει τυποποιηθεί με προκατασκευασμένες πλάκες οι οποίες αποτελούνται από 5 εκ. εξηλασμένη πολυστερίνη και 2 εκ. τσιμεντοκονίαμα. Οι πλάκες αυτές έχουν όλα τα πλεονεκτήματα πού ισχύουν και για την ανεστραμμένη μόνωση.

Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα ότι το επιπλέον κόστος για μια σωστή θερμομόνωση αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό στο συνολικό αρχικό κόστος μιας κατοικίας (περίπου 1-2%) ενώ η εξοικονόμηση ενέργειας και η άνετη διαβίωση αποτελούν μόνιμα πλεονεκτήματα τα οποία απολαμβάνει ο ιδιοκτήτης.
Μοιραστείτε το άρθρο...
Ετικέτες: # #

Newsroom

Σκοπός μας είναι η προβολή και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς, του περιβαλλοντικού πλούτου καθώς και της πολιτιστικής και πολιτισμικής παράδοσής μας. Στόχος μας είναι η ενημέρωση των επισκεπτών και η έμπρακτη συμβολή ούτως ώστε ο νομός Αιτωλοακαρνανίας να γίνει ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός.
iAitoloakarnania

Φανταστικά τοπία, σπουδαία ιστορία, υπέροχοι άνθρωποι!