Loading...

Τι αλήθεια συμβαίνει με το ΧΥΤΑ Μεσολογγίου;


Μοιραστείτε το άρθρο...

Το ιστορικό με έγγραφα και στοιχεία γύρω από το φλέγον ζήτημα του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου που ταλανίζει την περιοχή, παρουσιάζει το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στο πρώτο φύλλο της έντυπης ενημέρωσης “Το Εφημεριδάκι του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου“.

Αναλυτικά το έντυπο αφιέρωμα:

Τι αλήθεια συμβαίνει με το ΧΥΤΑ Μεσολογγίου;

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ 50910/2727/22-12-03 «¨Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διάθεση των στερεών αποβλήτων.»

Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις (άρθρο 15) «Ποινικές, αστικές και διοικητικές»

Ιστορικό

Παραθέτουμε το ιστορικό μέσω εγγράφων και αναφορών (τα βασικά σημεία) – όσο μπόρεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων να συγκεντρώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσω του οποίου φαίνεται η διαχρονική αντιμετώπιση του θέματος και η συσσώρευση των προβλημάτων που κατέστησαν την λειτουργία του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου προβληματική και δυσεπίλυτη, μέσω αυτού ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι αλήθεια συμβαίνει στο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου. 

 1. Απόφαση ΔΣ ΧΥΤΑ 6/2013 περί προσωρινής λειτουργίας του ΧΥΤΑ η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά « ο Πρόεδρος, έθεσε προς το Δ.Σ. το έγγραφο με Α.Π. 6162/21-2-2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, που ζητάει την άμεση διακοπή εναπόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, ωσότου διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία του δικτύου στραγγισμάτων και ωσότου μειωθεί η στάθμη δεξαμενής στραγγισμάτων. Την επικάλυψη με άργιλο της επιφάνειας των κυττάρων για να εμποδιστεί η υδροπερατότητα στον κύριο όγκο ταφής των απορριμμάτων. Ο κ. Πρόεδρος εισηγείται την αποδοχή της εισηγήσεως ….και ζητάει τη διακοπή απόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ άμεσα»
 2. Έκθεση επιθεωρητών περιβάλλοντος 2012 με βεβαίωση παραβάσεων με το υπ΄αριθμ. 934/3-4-2014 πράξη βεβαίωσης παράβασης με σχετικό πρόστιμο (σημ. δεν κατέστει δυνατόν να βρεθεί)
 3. Σεπτέμβριος 2014 ενημέρωση από τον τότε Δήμαρχο στην εισαγγελία για προσωρινή εναπόθεση απορριμμάτων στο χώρο του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, τηρουμένων όλων των μέτρων ασφαλείας κατά το δυνατόν, για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. (σημ. δεν κατέστει δυνατόν να βρεθεί)
 4. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 1647/73122/6-11-2014 μέχρι 31-12-2024 για το έργο «φάση Β – έργα επέκτασης ΧΥΤΑ» στους οποίους αναφέρονται εκτός των άλλων: «Αποφασίζουμε την ανανέωση – τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 5399/5-9-2002 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων …. Με την επιβολή των παρακάτω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για τα έργα επέκτασης του ΧΥΤΑ, εντός του γηπέδου ΧΥΤΑ 4ης Γ.Ε.Α.  …… 2. Σκοπός του έργου . Η διόρθωση των παρατηρούμενων αστοχιών μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων βελτίωσης του ΧΥΤΑ και η συνέχιση της σύννομης λειτουργίας του οργανωμένου ΧΥΤΑ μέσω της λειτουργίας των επιπλέον δύο κυττάρων (Κ3 και Κ4)….. Περιγραφή δραστηριότητας. … έργα εκσκαφής και μεταφοράς περίσσειας αποθέσεων και καθαρισμός έκτασης όπου υπάρχουν απορρίμματα σε φυσική γήινη επιφάνεια… επεκτάσεις δικτύων διηθημάτων και βιοαερίου στα νέα κύτταρα και συνδέσεις αυτών… ισχύει για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της και ισχύει με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι περιβαλλοντικοί Όροι που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση καθώς και ότι δε θα επέλθει εν τω μεταξύ καμία μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται αυτή η απόφαση..»
 5. Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος 91035/1727/ Κ.14.2011/7-4-2015 επιβολή προστίμου στο ΧΥΤΑ για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας (σημ. δεν κατέστει δυνατόν να βρεθεί)
 6. Απόφαση ΔΣ ΧΥΤΑ 15/5-10-2015 περί προσωρινής λειτουργίας του ΧΥΤΑ η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά «Δεδομένου ότι ολοκληρώθηκαν πολλές από τις προβλεπόμενες εργασίες και τις υποδείξεις των υπηρεσιακών παραγόντων της περιφέρειας και της ΔΤΥ του Δήμου για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, όπως είναι η επισκευή και πλήρη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού, η καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρουη επιχωμάτωση στα 3/4 των κυττάρων Κ1 και Κ2 και η πρόβλεψη για ολοκλήρωση της επιχωμάτωσης στο σύνολο τους, η πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης διάρκειας για τον έλεγχο και συντήρηση του χώρουΕπίσης, σας γνωρίζω ότι η Άδεια Περιβαλλοντικών Όρων έχει ανανεωθεί και ισχύει μέχρι και τις 06/11/2024. ….. καλώ το Σώμα να αποφασίσει την επαναλειτουργία του ΧΥΤΑ για λόγους έκτακτης ανάγκης. Επίσης σας γνωρίζω ότι με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Β΄ φάσης του ΧΥΤΑ που σαφώς περιλαμβάνει και αποκατάσταση της υπάρχουσας κατάστασης στα κύτταρα Κ1 και Κ2…. εισηγούμαι να ληφθεί απόφαση για την επαναλειτουργία του ΧΥΤΑ για περιστασιακή εναπόθεση απορριμμάτων (λόγω της έκτακτης ανάγκης και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας των πολιτών του Δήμου μας), από τον Οκτώβριο του 2015, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.»
 7. Απόφαση ΔΣ ΧΥΤΑ 20/15-12-2015 έγκριση τεχνικού προγράμματος 2016 ενδεικτικές εργασίες που αναφέρει

«..3. Διορθωτικές Εργασίες στο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, ΑΔΣ 38/13, ποσό 48.438,00€. … 4. Διαμόρφωση χώρου περιμετρικά του ΧΥΤΑ για την διευθέτηση των επιφανειακών υδάτων, ποσό 5.596,50€. … 1. Μεταφορά αργίλου για κάλυψη κυττάρων, ποσού 5.800,00€ ….4. Καθαρισμός δεξαμενών βιολογικού καθαρισμού, ποσού 5.800,00€ … 6. Επισκευή πυρσού καύσης, ποσού 6.000,00€ … 7. Επισκευή δεξαμενών καθίζησης, ποσού 5.000,00€ … 8. Επισκευή πλαστικών δεξαμενών πυροπροστασίας, ποσού 5.800,00€ … 9. Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας, ποσού 7.300,00»

 1. Απόφαση ΔΣ ΧΥΤΑ 2/2017 περί αναστολής λειτουργίας του ΧΥΤΑ στην οποί αναφέρεται χαρακτηριστικά «… υπάρχει εξάντληση δυνατότητας υποδοχής απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου και συγκεκριμένα ότι με βάση την υπάρχουσα κατάσταση και τον όγκο απορριμμάτων που απορρίπτονται καθημερινά στο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, θα πρέπει να ανασταλεί η λειτουργία του και να προβούμε σε εγκατάσταση συνεργείων προκειμένου να γίνουν εργασίες με σκοπό την αποκατάσταση σωστής λειτουργίας του ΧΥΤΑ
 2. Κατάρτιση Προγραμματικής Σύμβασης από 2-3-2017 έως 31-8-2017 με το ΧΥΤΑ Ναυπάκτου για εναπόθεση μέχρι 15.000 τόνων απορριμμάτων
 3. Απόφαση ΔΣ ΧΥΤΑ 11/2017 με την οποία «εγκρίνει την προσωρινή μεταφόρτωση των απορριμμάτων στο χώρο του ΧΥΤΑ, δεδομένο ότι πληροί του Π.Ο.»
 4. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 105/26-4-2018, περί Παράταση προθεσμίας Επέκταση ΧΥΤΑ μέχρι 4-7-2018
 5. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 337/24-8-2018, περί συνέχισης του έργου «Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου»
 6. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 278/29-10-2018, περί Παράταση προθεσμίας Επέκταση ΧΥΤΑ μέχρι 30-7-2019
 7. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 242/11-11-2019, περί Παράταση προθεσμίας Επέκταση ΧΥΤΑ μέχρι 30-6-2020
 8. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 203/24-6-2020, περί Παράταση προθεσμίας Επέκταση ΧΥΤΑ μέχρι 31-12-2020
 9. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 435/9-12-2020, περί Παράταση προθεσμίας Επέκταση ΧΥΤΑ μέχρι 31-7-2021
 10. Έκθεση επιθεωρητών περιβάλλοντος 78/26-2-2021. (βλ Παράρτημα παρακάτω)
 11. Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/58101/1104/18-6-2021 περί «της μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) , μέγιστης ποσότητας χιλίων διακοσίων (1.200) τόνων, του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» στο ΧΥΤΑ Ναυπάκτου
 12. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 265/12-7-2021, περί Παράταση προθεσμίας Επέκταση ΧΥΤΑ μέχρι 30-9-2021
 13. Απόφαση Προέδρου ΧΥΤΑ 119/3-9-2021 έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες Επιχωμάτωσης αποκατάστασης του 1ου και 2ου Κυττάρου, για 2 μήνες από την σύμβαση
 14. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 343/10-9-2021, περί Παράταση προθεσμίας Επέκταση ΧΥΤΑ μέχρι 31-5-2022
 15. 14-9-2021 Έκθεση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Δ/νση περιβάλλοντος με τις ελλείψεις του ΧΥΤΑ που ζητά να διακοπεί άμεσα και με κάθε τρόπο η απόρριψη στερεών αποβλήτων στο χώρο του ΧΥΤΑ (βλ παράρτημα παρακάτω)
 16. 23-9-2021. Έγγραφο της Πολιτικής Προστασίας που διαβιβάζει την από 31-8-2021 υγειονομικής έκθεσης της δ/νσης δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας. (βλ παράρτημα παρακάτω)

Παράρτημα – Βασικά σημεία εκθέσεων αυτοψίας

 1. Έκθεση επιθεωρητών περιβάλλοντος 78/26-2-2021. Αναφέρεται σε επιθεώρηση την 2-9-2020 και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «…

 • Ο ΧΥΤΑ θα έπρεπε να λειτουργεί βάσει της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων όρων
 • Δεν εφαρμόζει την κοινοτική οδηγία 201/75/ΕΚ (IPPC) περί περιβαλλοντικών εκπομπών για την αποφυγή της ρύπανσης, της διαχείρισης στραγγισμάτων, όμβριων, βιοαερίου, κ.α.
 • Η γενική εικόνα της επιθεώρησης του ΧΥΤΑ ήταν αυτή της εγκατάλειψης και της μη λειτουργίας (σχεδόν) του συνόλου των μονάδων – συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων (στερεών, υγρών, αερίων, κ.λ.π)
 • Προσομοιάζει εν τοις πράγμασι η γενική εικόνα σε ΧΑΔΑ
 • Μη κάλυψη – υγειονομική ταφή απορριμμάτων.  Δεν τηρείται η πρόνοια ότι «η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και ιδίως α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για τα νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα …»
 • Τρόπος απόθεσης των απορριμμάτων. Δεν τηρείται η πρόνοια και υποχρέωση ταφής από τα κατώτερα στα ανώτερα στρώματα, αλλά γίνεται το αντίθετο.
 • Εναπόθεση ογκωδών αποβλήτων απόβλητα εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων και ελαστικών ενώ ο ΧΥΤΑ είναι μόνο για αστικά απόβλητα
 • Λιμνάζοντα ανεπεξέργαστα στραγγίσματα απορριμμάτωνΤα υποσυστήματα επεξεργασίας στραγγισμάτων όπως π.χ. αναδευτήρες, αντλίες ήταν καταφανώς ολικά κατεστραμμέναΕπίσης τα υποσυστήματα επανακυκλοφορίας των στραγγισμάτων (αντλίες, αγωγοί) βρέθηκαν κατεστραμμένα, είτε φθαρμένα και πάντως εκτός λειτουργίας. Εντός των μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων υπήρχαν χρόνια λιμνάζοντα ανεπεξέργαστα στραγγίσματα των απορριμμάτων. Αποτέλεσμα η διάθεση των στραγγισμάτων στις παρακείμενες δασικές και γεωργικές εκτάσεις και στα υδατορρέματα και ακολούθως η διάθεσή του δια της υπόγειας απορροής σε υπόγειους υδροφορείς.
 • Μη λειτουργία του συστήματος βιοαερίου, ο εγκαταστημένος πυρσός καύσης του παραγόμενου βιοαερίου ήταν εκτός λειτουργίας, ανενεργός και φθαρμένος, όπως και το σύστημα συλλογής βιοαερίου. Εκτός των άλλων κινδύνων αυτό συνεπάγεται την περαιτέρω διαφυγή του παραγόμενοι προς την ατμόσφαιρα ως αέριο του «θερμοκηπίου»
 • Έλλειψη συστήματος / χώρου έκπλυσης οχημάτων. Αποτέλεσμα κίνδυνος για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και του περιβάλλοντος
 • Έλλειψη υποδομής ζυγιστηρίου – γεφυροπλάστιγγας εκτός λειτουργίας για μεγάλο – μακροχρόνιο διάστημα
 • Παντελής έλλειψη φύλαξης
 • Πλημμελής αντιπυρική προστασία, χωρίς ύπαρξη συσκευών και δικτύου πυρόσβεσης σε αυτόν το οποίο μάλιστα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από την αρμόδια οικεία πυροσβεστική υπηρεσία.
 1. Η έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας χαρακτηριστικά ότι «…

 • Η απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΥΤΑ 2/2017 «περι αναστολής Λειτουργία του ΧΥΤΑ» είναι ισχύ και δεν εφαρμόζεται
 • Υπάρχει παράβαση στην ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων πριν την τελική τους διάθεση
 • Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων γινόταν θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και βλάπτοντας το περιβάλλον
 • Περιμετρικά υπάρχουν αρκετά αστικά στερεά απορρίμματα
 • Διαπιστώθηκε κλίση μεγαλύτερη της τάξης 1/3 των πρανών των παλαιών κυττάρων
 • Εικόνα εγκατάλειψης στη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων
 • Δεν διαπιστώθηκαν φρεάτια απαγωγής του βιοαερίου
 • Ζητά να δοθούν, κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον τωρινό τρόπο διαχείρισης των παραγόμενων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α.
 • Ζητά την διαβίβαση της έκθεσης στην Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την περιβαλλοντική αποκατάσταση του ΧΥΤΑ
 • Τέλος ζητά να διακοπεί άμεσα και με κάθε τρόπο η απόρριψη στερεών αποβλήτων στο χώρο του ΧΥΤΑ
 1. Η από 31-8-2021 υγειονομικής έκθεσης της δ/νσης δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «…

 • Δεν διαπιστώθηκε να υφίσταται διαχείριση του βιοαερίου,
 • οι δεξαμενές και επεξεργασίας των στραγγισμάτων ήταν εκτός λειτουργίας και εγκαταλελειμμένες,
 • δεν υπήρχε ορθή κάλυψη των μετώπων των απορριμμάτων με χώμα στο ενεργό κύτταρο, κ.α. ….
 • Επίσης εισηγείται « Να ελεχθεί η ποιότητα των υπόγειων υδάτων ΑΜΕΣΑ και ανά 10 ημέρες από τις γεωτρήσεις αναφοράς…
 • Να γίνει έλεγχος του ελαιοκάρπου για πιθανά κατάλοιπα ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω της πυρκαγιάς…
 • Να συγκληθεί ΚΕΠΠΕ για τον έλεγχο της λειτουργίας του ΧΥΤΑ…
 • Να γίνει εκτεταμένος έλεγχος της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και να διακοπεί η λειτουργία του, έως την λήψη κάθε δυνατού και κατάλληλου διορθωτικού μέτρου για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την αποκατάσταση της στεγανότητας των υπό κατασκευή κυττάρων, την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των αερίων ρύπων και στραγγισμάτων καθώς και την λήψη μέτρων για την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων»

Τα συμπεράσματα Δικά σας

Μοιραστείτε το άρθρο...
Ετικέτες: #

Newsroom

Σκοπός μας είναι η προβολή και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς, του περιβαλλοντικού πλούτου καθώς και της πολιτιστικής και πολιτισμικής παράδοσής μας. Στόχος μας είναι η ενημέρωση των επισκεπτών και η έμπρακτη συμβολή ούτως ώστε ο νομός Αιτωλοακαρνανίας να γίνει ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός.
iAitoloakarnania.gr

Φανταστικά τοπία, σπουδαία ιστορία, υπέροχοι άνθρωποι!