Loading...

Σε σειρά προληπτικών μέτρων για την προστασία εργαζομένων και κοινού προχωρά ο Δήμος Θέρμου


Μοιραστείτε το άρθρο...

Απόλυτα συμμορφώνεται ο Δήμος Θέρμου προς την κατεύθυνση των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, με απόφαση του Δημάρχου Θέρμου, κ. Σπύρου Κωνσταντάρα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   36 /13-3-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

       Έχοντας υπόψη:

       1) Τις διατάξεις του Άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

       2) Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.03.2020 (ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β’), “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.”

       3) Την από 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’42) “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κωρονοϊού

       4) Την αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) Απόφαση Υπουργείου Υγείας με θέμα “Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω της πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας“.

       5) Την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του“.

       6) Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα ε΄ («Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Νόμου 3852/2010 και ειδικότερα την παράγραφο 3Β, (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’).

Αποφασίζουμε

 Για το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 έως και 27-3-2020, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Θέρμου:

1. Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Θέρμου, μέχρι και 27-3-2020. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τα αιτούμενα έγγραφα στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: α) Γραμματίκα Γεωργία, τηλ.: 2644360100, fax: 2644023179, email: [email protected] και β) Κ.Ε.Π. Δήμου Θέρμου: τηλ.: 2644038150, fax: 2644038151, email: [email protected])

Με αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις.

2. Συνιστάται σε όλους τους πολίτες η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας.

3. Επιβάλλεται η απομάκρυνση υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους μέχρι 27-3-2020 όλων των υπαλλήλων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, με βεβαίωση του προϊσταμένου τους.

4. Η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων και όλων των αιτούμενων αδειών προσωπικού (κανονικών, ειδικού σκοπού για τους γονείς μαθητών, αναρρωτικών κ.λ.π.).

5. Ενισχύεται το πρόγραμμα καθαρισμού των δημοτικών κτηρίων με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό και των καθαριστριών τόσο των σχολείων του Δήμου Θέρμου, που παραμένουν κλειστά έως και 24-3-2020, όσο και του Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Θέρμου), και επιβάλλεται η παρουσία των καθαριστριών τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, όσον και μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας τους, για τον συστηματικό καθαρισμό των χώρων. Οι καθαρίστριες των σχολείων οφείλουν να χρησιμοποιούν τα είδη ατομικής προστασίας που τους έχουν παραχωρηθεί για τη συνήθη απασχόλησή τους στις σχολικές μονάδες του Δήμου, το σύνολο δε του προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων θα φέρει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

6. Σε περίπτωση έκδοσης νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για λήψη μέτρων και πέραν της 27-3-2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την νεώτερη τασσόμενη προθεσμία.

Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου.

Θέρμο, 13-3-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Μοιραστείτε το άρθρο...
Ετικέτες: # # #

Newsroom

Σκοπός μας είναι η προβολή και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς, του περιβαλλοντικού πλούτου καθώς και της πολιτιστικής και πολιτισμικής παράδοσής μας. Στόχος μας είναι η ενημέρωση των επισκεπτών και η έμπρακτη συμβολή ούτως ώστε ο νομός Αιτωλοακαρνανίας να γίνει ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός.
iAitoloakarnania

Φανταστικά τοπία, σπουδαία ιστορία, υπέροχοι άνθρωποι!