Loading...

Ανακαλύψτε τις κρυφές, τροπικές παραλίες του Αχελώου!


Μοιραστείτε το άρθρο...

Κι όμως, οι φωτογραφίες δεν είναι από κάποιο νησί με γνωστές εξωτικές παραλίες. Είναι από ποτάμι, τον Αχελώο μας.

Ανάμεσα στα κορφοβούνια των Αγράφων, του Βάλτου και των Φρουσίων ορέων, υπάρχει μία διαφορετική πρόταση για τον ταξιδευτή, τον περιηγητή, που αναζητά να ανακαλύψει τα μυστικά των βουνών.

Πρόκειται για την κοιλάδα του Αχελώου, που αποτελεί και το φυσικό όριο των Νομών Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας και Καρδίτσας.

Ψάρεμα και κολύμπι στο ποτάμι σε 700 μέτρα υψόμετρο, οικισμοί που ξεφυτρώνουν μέσα από τα έλατα, θρησκευτικά μνημεία και ιστορικές τοποθεσίες, συμπληρώνουν έναν οδηγό περιήγησης, που αξίζει να ακολουθήσει ο επισκέπτης.

Η περιοχή, απέχει περίπου 65 χιλιόμετρα από τις πόλεις της Άρτας, της Καρδίτσας, του Αγρινίου και του Καρπενησίου, όμως το φυσικό κάλος της διαδρομής, εκμηδενίζει τις αποστάσεις.

Τον ποταμό Αχελώο, αποκαλούν οι ντόπιοι και Ασπροπόταμο η Άσπρο, γιατί τα νερά του τρέχουν πάνω σε άσπρα βότσαλα.

Φωτογραφία που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και εικονίζει γενική άποψη του Αχελώου ποταμού. Ανάμεσα στα κορφοβούνια των Αγράφων, του Βάλτου και των Φρουσίων ορέων, υπάρχει μία διαφορετική πρόταση για τον ταξιδευτή, τον περιηγητή, που αναζητά να ανακαλύψει τα μυστικά των βουνών. Πρόκειται για την κοιλάδα του Αχελώου, που αποτελεί και το φυσικό όριο των Νομών Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας και Καρδίτσας. Ψάρεμα και κολύμπι στο ποτάμι σε 700 μέτρα υψόμετρο, οικισμοί που ξεφυτρώνουν μέσα από τα έλατα, θρησκευτικά μνημεία και ιστορικές τοποθεσίες, συμπληρώνουν έναν οδηγό περιήγησης, που αξίζει να ακολουθήσει ο επισκέπτης. Η περιοχή, απέχει περίπου 65 χιλιόμετρα από τις πόλεις της Άρτας, της Καρδίτσας, του Αγρινίου και του Καρπενησίου, όμως το φυσικό κάλος της διαδρομής, εκμηδενίζει τις αποστάσεις. Τον ποταμό Αχελώο, αποκαλούν οι ντόπιοι και Ασπροπόταμο η Άσπρο, γιατί τα νερά του τρέχουν πάνω σε άσπρα βότσαλα. Ανάμεσα στις πλαγιές των βουνών με το ιστορικό φορτίο, ο ποταμός σχηματίζει «μικρές παραλίες» ,που πάντα χαρίζουν ανάσες δροσιάς στους κατοίκους των χωριών και ειδ

Ανάμεσα στις πλαγιές των βουνών με το ιστορικό φορτίο, ο ποταμός σχηματίζει «μικρές παραλίες», που πάντα χαρίζουν ανάσες δροσιάς στους κατοίκους των χωριών και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια αποτελούν, το σημείο συνάντησης των ξενιτεμένων, που κάθε καλοκαίρι επιστρέφουν με τις οικογένειες τους.

Οι εικόνες στο ποτάμι, θυμίζουν κάποια τροπική ακτή. Είναι ο αγαπημένος προορισμός των νέων και κάθε χρόνο δίνουν εκεί το καλοκαιρινό ραντεβού τους.

Μάλιστα, φέτος συγκρότησαν και την μπάντα του Αχελώου, διασκέδασαν με river party, και άλλες μουσικές εκδηλώσεις.

Ο Αντώνης Κοσσυβάκης που κατάγεται από το χωριό Μεγαλόχαρη της περιοχής και ζεί και εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στις Βρυξέλλες, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, για την προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια, για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της Κοιλάδας.

Φωτογραφία που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και εικονίζει γενική άποψη του Αχελώου ποταμού. Ανάμεσα στα κορφοβούνια των Αγράφων, του Βάλτου και των Φρουσίων ορέων, υπάρχει μία διαφορετική πρόταση για τον ταξιδευτή, τον περιηγητή, που αναζητά να ανακαλύψει τα μυστικά των βουνών. Πρόκειται για την κοιλάδα του Αχελώου, που αποτελεί και το φυσικό όριο των Νομών Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας και Καρδίτσας. Ψάρεμα και κολύμπι στο ποτάμι σε 700 μέτρα υψόμετρο, οικισμοί που ξεφυτρώνουν μέσα από τα έλατα, θρησκευτικά μνημεία και ιστορικές τοποθεσίες, συμπληρώνουν έναν οδηγό περιήγησης, που αξίζει να ακολουθήσει ο επισκέπτης. Η περιοχή, απέχει περίπου 65 χιλιόμετρα από τις πόλεις της Άρτας, της Καρδίτσας, του Αγρινίου και του Καρπενησίου, όμως το φυσικό κάλος της διαδρομής, εκμηδενίζει τις αποστάσεις. Τον ποταμό Αχελώο, αποκαλούν οι ντόπιοι και Ασπροπόταμο η Άσπρο, γιατί τα νερά του τρέχουν πάνω σε άσπρα βότσαλα. Ανάμεσα στις πλαγιές των βουνών με το ιστορικό φορτίο, ο ποταμός σχηματίζει «μικρές παραλίες» ,που πάντα χαρίζουν ανάσες δροσιάς στους κατοίκους των χωριών και ειδ

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá êáé åéêïíßæåé ãåíéêÞ Üðïøç ôïõ Á÷åëþïõ ðïôáìïý. ÁíÜìåóá óôá êïñöïâïýíéá ôùí ÁãñÜöùí, ôïõ ÂÜëôïõ êáé ôùí Öñïõóßùí ïñÝùí, õðÜñ÷åé ìßá äéáöïñåôéêÞ ðñüôáóç ãéá ôïí ôáîéäåõôÞ, ôïí ðåñéçãçôÞ, ðïõ áíáæçôÜ íá áíáêáëýøåé ôá ìõóôéêÜ ôùí âïõíþí. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí êïéëÜäá ôïõ Á÷åëþïõ, ðïõ áðïôåëåß êáé ôï öõóéêü üñéï ôùí Íïìþí ¢ñôáò, Áéôùëïáêáñíáíßáò êáé Åõñõôáíßáò êáé Êáñäßôóáò. ØÜñåìá êáé êïëýìðé óôï ðïôÜìé óå 700 ìÝôñá õøüìåôñï, ïéêéóìïß ðïõ îåöõôñþíïõí ìÝóá áðü ôá Ýëáôá, èñçóêåõôéêÜ ìíçìåßá êáé éóôïñéêÝò ôïðïèåóßåò, óõìðëçñþíïõí Ýíáí ïäçãü ðåñéÞãçóçò, ðïõ áîßæåé íá áêïëïõèÞóåé ï åðéóêÝðôçò. Ç ðåñéï÷Þ, áðÝ÷åé ðåñßðïõ 65 ÷éëéüìåôñá áðü ôéò ðüëåéò ôçò ¢ñôáò, ôçò Êáñäßôóáò, ôïõ Áãñéíßïõ êáé ôïõ Êáñðåíçóßïõ, üìùò ôï öõóéêü êÜëïò ôçò äéáäñïìÞò, åêìçäåíßæåé ôéò áðïóôÜóåéò. Ôïí ðïôáìü Á÷åëþï, áðïêáëïýí ïé íôüðéïé êáé Áóðñïðüôáìï ç ¢óðñï, ãéáôß ôá íåñÜ ôïõ ôñÝ÷ïõí ðÜíù óå Üóðñá âüôóáëá. ÁíÜìåóá óôéò ðëáãéÝò ôùí âïõíþí ìå ôï éóôïñéêü öïñôßï, ï ðïôáìüò ó÷çìáôßæåé «ìéêñÝò ðáñáëßåò» ,ðïõ ðÜíôá ÷áñßæïõí áíÜóåò äñïóéÜò óôïõò êáôïßêïõò ôùí ÷ùñéþí êáé åéäéêüôåñá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áðïôåëïýí, ôï óçìåßï óõíÜíôçóçò ôùí îåíéôåìÝíùí, ðïõ êÜèå êáëïêáßñé åðéóôñÝöïõí ìå ôéò ïéêïãÝíåéåò ôïõò. Ïé åéêüíåò óôï ðïôÜìé, èõìßæïõí êÜðïéá ôñïðéêÞ áêôÞ . Åßíáé ï áãáðçìÝíïò ðñïïñéóìüò ôùí íÝùí êáé êÜèå ÷ñüíï äßíïõí åêåß ôï êáëïêáéñéíü ñáíôåâïý ôïõò. ÌÜëéóôá, öÝôïò óõãêñüôçóáí êáé ôçí ìðÜíôá ôïõ Á÷åëþïõ, äéáóêÝäáóáí ìå river party, êáé Üëëåò ìïõóéêÝò åêäçëþóåéò. Ï Áíôþíçò ÊïóóõâÜêçò ðïõ êáôÜãåôáé áðü ôï ÷ùñéü Ìåãáëü÷áñç ôçò ðåñéï÷Þò êáé æåß êáé åñãÜæåôáé åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá óôéò ÂñõîÝëëåò, ìßëçóå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ, ãéá ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êáôáâÜëëåôáé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí ðëåïíåêôçìÜôùí ôçò ÊïéëÜäáò. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ- ÌÐÅ/Áíôþíçò ÊïóóõâÜêçò

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá êáé åéêïíßæåé êüóìï íá êÜíåé ìðÜíéï óå « ìéêñÞ ðáñáëßá» ôïõ Á÷åëþïõ ðïôáìïý. ÁíÜìåóá óôá êïñöïâïýíéá ôùí ÁãñÜöùí, ôïõ ÂÜëôïõ êáé ôùí Öñïõóßùí ïñÝùí, õðÜñ÷åé ìßá äéáöïñåôéêÞ ðñüôáóç ãéá ôïí ôáîéäåõôÞ, ôïí ðåñéçãçôÞ, ðïõ áíáæçôÜ íá áíáêáëýøåé ôá ìõóôéêÜ ôùí âïõíþí. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí êïéëÜäá ôïõ Á÷åëþïõ, ðïõ áðïôåëåß êáé ôï öõóéêü üñéï ôùí Íïìþí ¢ñôáò, Áéôùëïáêáñíáíßáò êáé Åõñõôáíßáò êáé Êáñäßôóáò. ØÜñåìá êáé êïëýìðé óôï ðïôÜìé óå 700 ìÝôñá õøüìåôñï, ïéêéóìïß ðïõ îåöõôñþíïõí ìÝóá áðü ôá Ýëáôá, èñçóêåõôéêÜ ìíçìåßá êáé éóôïñéêÝò ôïðïèåóßåò, óõìðëçñþíïõí Ýíáí ïäçãü ðåñéÞãçóçò, ðïõ áîßæåé íá áêïëïõèÞóåé ï åðéóêÝðôçò. Ç ðåñéï÷Þ, áðÝ÷åé ðåñßðïõ 65 ÷éëéüìåôñá áðü ôéò ðüëåéò ôçò ¢ñôáò, ôçò Êáñäßôóáò, ôïõ Áãñéíßïõ êáé ôïõ Êáñðåíçóßïõ, üìùò ôï öõóéêü êÜëïò ôçò äéáäñïìÞò, åêìçäåíßæåé ôéò áðïóôÜóåéò. Ôïí ðïôáìü Á÷åëþï, áðïêáëïýí ïé íôüðéïé êáé Áóðñïðüôáìï ç ¢óðñï, ãéáôß ôá íåñÜ ôïõ ôñÝ÷ïõí ðÜíù óå Üóðñá âüôóáëá. ÁíÜìåóá óôéò ðëáãéÝò ôùí âïõíþí ìå ôï éóôïñéêü öïñôßï, ï ðïôáìüò ó÷çìáôßæåé «ìéêñÝò ðáñáëßåò» ,ðïõ ðÜíôá ÷áñßæïõí áíÜóåò äñïóéÜò óôïõò êáôïßêïõò ôùí ÷ùñéþí êáé åéäéêüôåñá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áðïôåëïýí, ôï óçìåßï óõíÜíôçóçò ôùí îåíéôåìÝíùí, ðïõ êÜèå êáëïêáßñé åðéóôñÝöïõí ìå ôéò ïéêïãÝíåéåò ôïõò. Ïé åéêüíåò óôï ðïôÜìé, èõìßæïõí êÜðïéá ôñïðéêÞ áêôÞ . Åßíáé ï áãáðçìÝíïò ðñïïñéóìüò ôùí íÝùí êáé êÜèå ÷ñüíï äßíïõí åêåß ôï êáëïêáéñéíü ñáíôåâïý ôïõò. ÌÜëéóôá, öÝôïò óõãêñüôçóáí êáé ôçí ìðÜíôá ôïõ Á÷åëþïõ, äéáóêÝäáóáí ìå river party, êáé Üëëåò ìïõóéêÝò åêäçëþóåéò. Ï Áíôþíçò ÊïóóõâÜêçò ðïõ êáôÜãåôáé áðü ôï ÷ùñéü Ìåãáëü÷áñç ôçò ðåñéï÷Þò êáé æåß êáé åñãÜæåôáé åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá óôéò ÂñõîÝëëåò, ìßëçóå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ, ãéá ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êáôáâÜëëåôáé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí ðëåïíåêôçìÜôùí ôçò ÊïéëÜäáò. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ- ÌÐÅ/Áíôþíçò ÊïóóõâÜêçò

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá êáé åéêïíßæåé êüóìï íá êÜíåé ìðÜíéï óå « ìéêñÞ ðáñáëßá» ôïõ Á÷åëþïõ ðïôáìïý. ÁíÜìåóá óôá êïñöïâïýíéá ôùí ÁãñÜöùí, ôïõ ÂÜëôïõ êáé ôùí Öñïõóßùí ïñÝùí, õðÜñ÷åé ìßá äéáöïñåôéêÞ ðñüôáóç ãéá ôïí ôáîéäåõôÞ, ôïí ðåñéçãçôÞ, ðïõ áíáæçôÜ íá áíáêáëýøåé ôá ìõóôéêÜ ôùí âïõíþí. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí êïéëÜäá ôïõ Á÷åëþïõ, ðïõ áðïôåëåß êáé ôï öõóéêü üñéï ôùí Íïìþí ¢ñôáò, Áéôùëïáêáñíáíßáò êáé Åõñõôáíßáò êáé Êáñäßôóáò. ØÜñåìá êáé êïëýìðé óôï ðïôÜìé óå 700 ìÝôñá õøüìåôñï, ïéêéóìïß ðïõ îåöõôñþíïõí ìÝóá áðü ôá Ýëáôá, èñçóêåõôéêÜ ìíçìåßá êáé éóôïñéêÝò ôïðïèåóßåò, óõìðëçñþíïõí Ýíáí ïäçãü ðåñéÞãçóçò, ðïõ áîßæåé íá áêïëïõèÞóåé ï åðéóêÝðôçò. Ç ðåñéï÷Þ, áðÝ÷åé ðåñßðïõ 65 ÷éëéüìåôñá áðü ôéò ðüëåéò ôçò ¢ñôáò, ôçò Êáñäßôóáò, ôïõ Áãñéíßïõ êáé ôïõ Êáñðåíçóßïõ, üìùò ôï öõóéêü êÜëïò ôçò äéáäñïìÞò, åêìçäåíßæåé ôéò áðïóôÜóåéò. Ôïí ðïôáìü Á÷åëþï, áðïêáëïýí ïé íôüðéïé êáé Áóðñïðüôáìï ç ¢óðñï, ãéáôß ôá íåñÜ ôïõ ôñÝ÷ïõí ðÜíù óå Üóðñá âüôóáëá. ÁíÜìåóá óôéò ðëáãéÝò ôùí âïõíþí ìå ôï éóôïñéêü öïñôßï, ï ðïôáìüò ó÷çìáôßæåé «ìéêñÝò ðáñáëßåò» ,ðïõ ðÜíôá ÷áñßæïõí áíÜóåò äñïóéÜò óôïõò êáôïßêïõò ôùí ÷ùñéþí êáé åéäéêüôåñá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áðïôåëïýí, ôï óçìåßï óõíÜíôçóçò ôùí îåíéôåìÝíùí, ðïõ êÜèå êáëïêáßñé åðéóôñÝöïõí ìå ôéò ïéêïãÝíåéåò ôïõò. Ïé åéêüíåò óôï ðïôÜìé, èõìßæïõí êÜðïéá ôñïðéêÞ áêôÞ . Åßíáé ï áãáðçìÝíïò ðñïïñéóìüò ôùí íÝùí êáé êÜèå ÷ñüíï äßíïõí åêåß ôï êáëïêáéñéíü ñáíôåâïý ôïõò. ÌÜëéóôá, öÝôïò óõãêñüôçóáí êáé ôçí ìðÜíôá ôïõ Á÷åëþïõ, äéáóêÝäáóáí ìå river party, êáé Üëëåò ìïõóéêÝò åêäçëþóåéò. Ï Áíôþíçò ÊïóóõâÜêçò ðïõ êáôÜãåôáé áðü ôï ÷ùñéü Ìåãáëü÷áñç ôçò ðåñéï÷Þò êáé æåß êáé åñãÜæåôáé åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá óôéò ÂñõîÝëëåò, ìßëçóå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ, ãéá ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êáôáâÜëëåôáé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí ðëåïíåêôçìÜôùí ôçò ÊïéëÜäáò. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ- ÌÐÅ/Áíôþíçò ÊïóóõâÜêçò

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá êáé åéêïíßæåé ãåíéêÞ Üðïøç ôïõ Á÷åëþïõ ðïôáìïý. ÁíÜìåóá óôá êïñöïâïýíéá ôùí ÁãñÜöùí, ôïõ ÂÜëôïõ êáé ôùí Öñïõóßùí ïñÝùí, õðÜñ÷åé ìßá äéáöïñåôéêÞ ðñüôáóç ãéá ôïí ôáîéäåõôÞ, ôïí ðåñéçãçôÞ, ðïõ áíáæçôÜ íá áíáêáëýøåé ôá ìõóôéêÜ ôùí âïõíþí. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí êïéëÜäá ôïõ Á÷åëþïõ, ðïõ áðïôåëåß êáé ôï öõóéêü üñéï ôùí Íïìþí ¢ñôáò, Áéôùëïáêáñíáíßáò êáé Åõñõôáíßáò êáé Êáñäßôóáò. ØÜñåìá êáé êïëýìðé óôï ðïôÜìé óå 700 ìÝôñá õøüìåôñï, ïéêéóìïß ðïõ îåöõôñþíïõí ìÝóá áðü ôá Ýëáôá, èñçóêåõôéêÜ ìíçìåßá êáé éóôïñéêÝò ôïðïèåóßåò, óõìðëçñþíïõí Ýíáí ïäçãü ðåñéÞãçóçò, ðïõ áîßæåé íá áêïëïõèÞóåé ï åðéóêÝðôçò. Ç ðåñéï÷Þ, áðÝ÷åé ðåñßðïõ 65 ÷éëéüìåôñá áðü ôéò ðüëåéò ôçò ¢ñôáò, ôçò Êáñäßôóáò, ôïõ Áãñéíßïõ êáé ôïõ Êáñðåíçóßïõ, üìùò ôï öõóéêü êÜëïò ôçò äéáäñïìÞò, åêìçäåíßæåé ôéò áðïóôÜóåéò. Ôïí ðïôáìü Á÷åëþï, áðïêáëïýí ïé íôüðéïé êáé Áóðñïðüôáìï ç ¢óðñï, ãéáôß ôá íåñÜ ôïõ ôñÝ÷ïõí ðÜíù óå Üóðñá âüôóáëá. ÁíÜìåóá óôéò ðëáãéÝò ôùí âïõíþí ìå ôï éóôïñéêü öïñôßï, ï ðïôáìüò ó÷çìáôßæåé «ìéêñÝò ðáñáëßåò» ,ðïõ ðÜíôá ÷áñßæïõí áíÜóåò äñïóéÜò óôïõò êáôïßêïõò ôùí ÷ùñéþí êáé åéäéêüôåñá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áðïôåëïýí, ôï óçìåßï óõíÜíôçóçò ôùí îåíéôåìÝíùí, ðïõ êÜèå êáëïêáßñé åðéóôñÝöïõí ìå ôéò ïéêïãÝíåéåò ôïõò. Ïé åéêüíåò óôï ðïôÜìé, èõìßæïõí êÜðïéá ôñïðéêÞ áêôÞ . Åßíáé ï áãáðçìÝíïò ðñïïñéóìüò ôùí íÝùí êáé êÜèå ÷ñüíï äßíïõí åêåß ôï êáëïêáéñéíü ñáíôåâïý ôïõò. ÌÜëéóôá, öÝôïò óõãêñüôçóáí êáé ôçí ìðÜíôá ôïõ Á÷åëþïõ, äéáóêÝäáóáí ìå river party, êáé Üëëåò ìïõóéêÝò åêäçëþóåéò. Ï Áíôþíçò ÊïóóõâÜêçò ðïõ êáôÜãåôáé áðü ôï ÷ùñéü Ìåãáëü÷áñç ôçò ðåñéï÷Þò êáé æåß êáé åñãÜæåôáé åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá óôéò ÂñõîÝëëåò, ìßëçóå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ, ãéá ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êáôáâÜëëåôáé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí ðëåïíåêôçìÜôùí ôçò ÊïéëÜäáò. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ- ÌÐÅ/Áíôþíçò ÊïóóõâÜêçò

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá êáé åéêïíßæåé êüóìï íá êÜíåé ìðÜíéï óå « ìéêñÞ ðáñáëßá» ôïõ Á÷åëþïõ ðïôáìïý. ÁíÜìåóá óôá êïñöïâïýíéá ôùí ÁãñÜöùí, ôïõ ÂÜëôïõ êáé ôùí Öñïõóßùí ïñÝùí, õðÜñ÷åé ìßá äéáöïñåôéêÞ ðñüôáóç ãéá ôïí ôáîéäåõôÞ, ôïí ðåñéçãçôÞ, ðïõ áíáæçôÜ íá áíáêáëýøåé ôá ìõóôéêÜ ôùí âïõíþí. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí êïéëÜäá ôïõ Á÷åëþïõ, ðïõ áðïôåëåß êáé ôï öõóéêü üñéï ôùí Íïìþí ¢ñôáò, Áéôùëïáêáñíáíßáò êáé Åõñõôáíßáò êáé Êáñäßôóáò. ØÜñåìá êáé êïëýìðé óôï ðïôÜìé óå 700 ìÝôñá õøüìåôñï, ïéêéóìïß ðïõ îåöõôñþíïõí ìÝóá áðü ôá Ýëáôá, èñçóêåõôéêÜ ìíçìåßá êáé éóôïñéêÝò ôïðïèåóßåò, óõìðëçñþíïõí Ýíáí ïäçãü ðåñéÞãçóçò, ðïõ áîßæåé íá áêïëïõèÞóåé ï åðéóêÝðôçò. Ç ðåñéï÷Þ, áðÝ÷åé ðåñßðïõ 65 ÷éëéüìåôñá áðü ôéò ðüëåéò ôçò ¢ñôáò, ôçò Êáñäßôóáò, ôïõ Áãñéíßïõ êáé ôïõ Êáñðåíçóßïõ, üìùò ôï öõóéêü êÜëïò ôçò äéáäñïìÞò, åêìçäåíßæåé ôéò áðïóôÜóåéò. Ôïí ðïôáìü Á÷åëþï, áðïêáëïýí ïé íôüðéïé êáé Áóðñïðüôáìï ç ¢óðñï, ãéáôß ôá íåñÜ ôïõ ôñÝ÷ïõí ðÜíù óå Üóðñá âüôóáëá. ÁíÜìåóá óôéò ðëáãéÝò ôùí âïõíþí ìå ôï éóôïñéêü öïñôßï, ï ðïôáìüò ó÷çìáôßæåé «ìéêñÝò ðáñáëßåò» ,ðïõ ðÜíôá ÷áñßæïõí áíÜóåò äñïóéÜò óôïõò êáôïßêïõò ôùí ÷ùñéþí êáé åéäéêüôåñá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áðïôåëïýí, ôï óçìåßï óõíÜíôçóçò ôùí îåíéôåìÝíùí, ðïõ êÜèå êáëïêáßñé åðéóôñÝöïõí ìå ôéò ïéêïãÝíåéåò ôïõò. Ïé åéêüíåò óôï ðïôÜìé, èõìßæïõí êÜðïéá ôñïðéêÞ áêôÞ . Åßíáé ï áãáðçìÝíïò ðñïïñéóìüò ôùí íÝùí êáé êÜèå ÷ñüíï äßíïõí åêåß ôï êáëïêáéñéíü ñáíôåâïý ôïõò. ÌÜëéóôá, öÝôïò óõãêñüôçóáí êáé ôçí ìðÜíôá ôïõ Á÷åëþïõ, äéáóêÝäáóáí ìå river party, êáé Üëëåò ìïõóéêÝò åêäçëþóåéò. Ï Áíôþíçò ÊïóóõâÜêçò ðïõ êáôÜãåôáé áðü ôï ÷ùñéü Ìåãáëü÷áñç ôçò ðåñéï÷Þò êáé æåß êáé åñãÜæåôáé åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá óôéò ÂñõîÝëëåò, ìßëçóå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ, ãéá ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êáôáâÜëëåôáé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí ðëåïíåêôçìÜôùí ôçò ÊïéëÜäáò. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ- ÌÐÅ/Áíôþíçò ÊïóóõâÜêçò

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá êáé åéêïíßæåé ãåíéêÞ Üðïøç ôïõ Á÷åëþïõ ðïôáìïý. ÁíÜìåóá óôá êïñöïâïýíéá ôùí ÁãñÜöùí, ôïõ ÂÜëôïõ êáé ôùí Öñïõóßùí ïñÝùí, õðÜñ÷åé ìßá äéáöïñåôéêÞ ðñüôáóç ãéá ôïí ôáîéäåõôÞ, ôïí ðåñéçãçôÞ, ðïõ áíáæçôÜ íá áíáêáëýøåé ôá ìõóôéêÜ ôùí âïõíþí. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí êïéëÜäá ôïõ Á÷åëþïõ, ðïõ áðïôåëåß êáé ôï öõóéêü üñéï ôùí Íïìþí ¢ñôáò, Áéôùëïáêáñíáíßáò êáé Åõñõôáíßáò êáé Êáñäßôóáò. ØÜñåìá êáé êïëýìðé óôï ðïôÜìé óå 700 ìÝôñá õøüìåôñï, ïéêéóìïß ðïõ îåöõôñþíïõí ìÝóá áðü ôá Ýëáôá, èñçóêåõôéêÜ ìíçìåßá êáé éóôïñéêÝò ôïðïèåóßåò, óõìðëçñþíïõí Ýíáí ïäçãü ðåñéÞãçóçò, ðïõ áîßæåé íá áêïëïõèÞóåé ï åðéóêÝðôçò. Ç ðåñéï÷Þ, áðÝ÷åé ðåñßðïõ 65 ÷éëéüìåôñá áðü ôéò ðüëåéò ôçò ¢ñôáò, ôçò Êáñäßôóáò, ôïõ Áãñéíßïõ êáé ôïõ Êáñðåíçóßïõ, üìùò ôï öõóéêü êÜëïò ôçò äéáäñïìÞò, åêìçäåíßæåé ôéò áðïóôÜóåéò. Ôïí ðïôáìü Á÷åëþï, áðïêáëïýí ïé íôüðéïé êáé Áóðñïðüôáìï ç ¢óðñï, ãéáôß ôá íåñÜ ôïõ ôñÝ÷ïõí ðÜíù óå Üóðñá âüôóáëá. ÁíÜìåóá óôéò ðëáãéÝò ôùí âïõíþí ìå ôï éóôïñéêü öïñôßï, ï ðïôáìüò ó÷çìáôßæåé «ìéêñÝò ðáñáëßåò» ,ðïõ ðÜíôá ÷áñßæïõí áíÜóåò äñïóéÜò óôïõò êáôïßêïõò ôùí ÷ùñéþí êáé åéäéêüôåñá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áðïôåëïýí, ôï óçìåßï óõíÜíôçóçò ôùí îåíéôåìÝíùí, ðïõ êÜèå êáëïêáßñé åðéóôñÝöïõí ìå ôéò ïéêïãÝíåéåò ôïõò. Ïé åéêüíåò óôï ðïôÜìé, èõìßæïõí êÜðïéá ôñïðéêÞ áêôÞ . Åßíáé ï áãáðçìÝíïò ðñïïñéóìüò ôùí íÝùí êáé êÜèå ÷ñüíï äßíïõí åêåß ôï êáëïêáéñéíü ñáíôåâïý ôïõò. ÌÜëéóôá, öÝôïò óõãêñüôçóáí êáé ôçí ìðÜíôá ôïõ Á÷åëþïõ, äéáóêÝäáóáí ìå river party, êáé Üëëåò ìïõóéêÝò åêäçëþóåéò. Ï Áíôþíçò ÊïóóõâÜêçò ðïõ êáôÜãåôáé áðü ôï ÷ùñéü Ìåãáëü÷áñç ôçò ðåñéï÷Þò êáé æåß êáé åñãÜæåôáé åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá óôéò ÂñõîÝëëåò, ìßëçóå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ, ãéá ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êáôáâÜëëåôáé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí ðëåïíåêôçìÜôùí ôçò ÊïéëÜäáò. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ- ÌÐÅ/Áíôþíçò ÊïóóõâÜêçò

Επιμέλεια: iefimerida.gr

Μοιραστείτε το άρθρο...
Ετικέτες: # # # # #

Newsroom

Σκοπός μας είναι η προβολή και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς, του περιβαλλοντικού πλούτου καθώς και της πολιτιστικής και πολιτισμικής παράδοσής μας. Στόχος μας είναι η ενημέρωση των επισκεπτών και η έμπρακτη συμβολή ούτως ώστε ο νομός Αιτωλοακαρνανίας να γίνει ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός.
iAitoloakarnania.gr

Φανταστικά τοπία, σπουδαία ιστορία, υπέροχοι άνθρωποι!